Read more: http://www.colormagicphotography.com/2010/12/hide-sidebar-on-designer-templates.html#ixzz2RR9ZxnEb

Property Statement of Govt Employees

Abdu Rahiman | Tuesday, December 06, 2016 | Be the first to comment!

ഇനി മുതല് സര്ക്കാര് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാര് അവരവരുടെ സ്വത്തു വിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്വത്തു വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും സേവന പുസ്തകത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിരിക്കണം. അനധികൃത സ്വത്തു വിവരങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള വിജിലന്സ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോയുടെ നിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം കേരള ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് 2016 നവംബര് 15 ന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഉത്തരവിന്റെ തിയതി മുതല് ഈ നിയമത്തിന് പ്രാബല്യമുള്ളതുകൊണ്ട് 2016 നവംബര് 15 മുതല് ജോലിയില് പ്രവേശിച്ച എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഈ നിയമം കര്ശനമായും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അതത് ഡിസ്ബേര്സിംഗ് ആഫീസര്മാരുടെ ചുമതലയാണ്. സ്വത്തു വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പാര്ട്ട്-എ, പാര്ട്ട്-ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സര്ക്കാര് ഉത്തരവില് നിഷ്കര്ഷിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റെ ഫില്ലബിള് പി.ഡി.എഫ് ഫോര്മാറ്റില് ഡൗണ്ലോഡു ചെയ്യാം. Anticipatory Income Statement 2016-17

Abdu Rahiman | Saturday, November 19, 2016 | | 50 Comments so far
https://sites.google.com/site/alrahiman1/Anticipatory%202015-16.xls?attredirects=0&d=1New Anticipatory Statement ( One For One Office ) ഒരു ഓഫീസിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ആന്‍റിസിപ്പേറ്ററി ഒരുമിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ തയ്യാറാക്കാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്‍റെ ആക്സസില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകള്‍ ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കില്‍ ഓരോന്നായോ പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാം. എക്സലില്‍ ഡാറ്റ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ തകരാറുകള്‍ ഇതിന് വരുന്നില്ല.

Digital Signature

Abdu Rahiman | Sunday, October 16, 2016 | | 25 Comments so far
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ടെക്ക്നോളജി (ICT) മേഖലയിലെ ത്വരിത ഗതിയിലുള്ള വികസനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ കേരള സര്‍ക്കാരും പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് Integrated Financial Management System (IFMS). സംസ്ഥാനത്തെ ട്രഷറി ഇടപാടുകളുടെ യന്ത്രവല്‍ക്കരണവും സംയോജനവുമാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.  ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് 2014 ഓക്ടോബര്‍ മാസം മുതല്‍ സ്പാര്‍ക്ക് ബില്ലുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സബ്മിഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ സുഗമമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ട്രഷറി ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമായത് കാരണമാണ് 2016 ജനുവരി മുതല്‍ One Office - One DDO സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നതും.

IFMS സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ശമ്പള ബില്ലുകള്‍, ശമ്പളേതര ബില്ലുകള്‍, കണ്ടിഞ്ജന്‍റ് ബില്ലുകള്‍ മുതലായവ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി വേണമെന്ന് നിഷ്കര്‍ശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ആധികാരികതയും ഒരു പ്രശ്നമായി മാറും. ഇതിനാലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന രേഖകളില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

G.O.(P) No.76/2016 Fin. Dated 27.05.2016 എന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാ ഡി.ഡി.എ മാരും ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് അതത് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് തലവന്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല  2016 ആഗസ്റ്റ് 15 ശേഷം ട്രഷറികളില്‍ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ബില്ലുകള്‍ പാസ്സാക്കരുത് എന്ന് എല്ലാ ട്രഷറികള്‍ക്കും ട്രഷറി ഡയറക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്നും ഈ ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ( Read Govt Order ).

എന്നാല്‍ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഉത്തരവ് കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും 2016 ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തെ ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ മാരും നിര്‍ബന്ധമായും ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് സ്പാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ കാണുന്നു.


ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍, അതിന്‍റെ ഉപയോഗം,  അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ പലരും അജ്ഞരാണ്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചറിനെക്കുറിച്ചും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ചില വിവരങ്ങള്‍ പരമാവധി ലളിതമായി പങ്കുവെക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Progress Report For Higher Secondary

Abdu Rahiman | Friday, September 30, 2016 | Be the first to comment!
https://sites.google.com/site/alrahiman3/Progress%20Card.zip?attredirects=0&d=1
പരീക്ഷകള്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അതിന്‍റെ മാര്‍ക്കുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മള്‍ അധ്യാപകരുടെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്  ഇനി ഒരു ഭാരിച്ച ജോലി ആയി കരുതേണ്ടതില്ല. ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൈക്രസോഫ്റ്റ് ആക്സസില്‍ തയ്യാറാക്കിയ PROGRESS REPORT എന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു. 

Generate New TSB Account Number

Abdu Rahiman | Monday, September 26, 2016 | 4 Comments so far
കേരളത്തിലെ എല്ലാ ട്രഷറികളെയും കോര്‍ ട്രഷറി സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ നിലവിലുള്ള ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ പുതിയ 15 അക്ക നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. 15 അക്ക നമ്പര്‍ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇത് സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. പഴയ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ നല്‍കിയാല്‍ പുതിയ 15 അക്ക നമ്പര്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതില്‍ നമ്മുടെ ട്രഷറി ഏതെന്നും അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് TSB എന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഴയ ടി.എസ്.ബി നമ്പര്‍ നല്‍കിയാല്‍ പുതിയ 15 അക്ക നമ്പര്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും.

ULSAV - School Kalolsavam Software

Abdu Rahiman | Monday, September 19, 2016 | | 8 Comments so far

https://sites.google.com/site/alrahiman1/Ulsav%202014.accde?attredirects=0&d=1

സ്കൂള്‍ കലോത്സവങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ ജോലിഭാരത്തിന് അല്പം ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‍വെയറാണ് ഉത്സവ്. എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്‍വെയറാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല.  സങ്കീര്‍ണ്ണമായ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അല്പം സഹായമേകുക മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്‍റെ ആക്സസിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യകതകള്‍ക്കനുസരിച്ച് കാലക്രമേണ ഇതില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതാണ്.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും എന്‍ട്രി ഫോം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയാല്‍ മതി. സ്റ്റേജിലേക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ എല്ലാ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും നിഷ്പ്രയാസം ഇതില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. പൂര്‍ണ്ണമായും കലോത്സവ മാനുവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയതായത് കൊണ്ട് എന്‍ട്രിയില്‍ തെറ്റുകള്‍ വരുത്തുമ്പോള്‍ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രസ്തുത തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതുതായി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച ഇനങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള ഐറ്റം കോഡ് ലിസ്റ്റ് ഇതില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ഇനങ്ങളുടെയും മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മത്സര ഫലങ്ങള്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യാം. ഫലങ്ങള്‍ എന്‍റെര്‍ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അത്തരം ഇനങ്ങളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത് നല്‍കാം. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ ഡിസൈന്‍ മാത്രം പ്രസുകളില്‍ നിന്ന് പ്രിന്‍റ് ചെയ്താല്‍ മതി. ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലേക്ക് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാം. നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്ഡേറ്റഡ് റിസല്‍ട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാം.

Download Ulsav SoftwareDownload Ulsav Help File

ONAM - Allowance, Bonus and Advance

Abdu Rahiman | Friday, September 02, 2016 | | 2 Comments so far
സംസ്ഥാന ജീവനക്കാര്‍ക്കും എയ്ഡസ് സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും അഡ്‌ഹോക്ക് ബോണസും സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി. ബോണസ്, ഫെസ്റ്റിവല്‍ എന്നിവയുടെ നിരക്കുകളില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതില്‍ നിന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ ബോണസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശമ്പള പരിധി അല്പം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2014 ജൂലൈ മാസം മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണം പ്രകാരം 2016 മാര്‍ച്ച് 31 ല്‍ പ്രതിമാസം 22000 രൂപയോ അതില്‍ കുറവോ ആകെ വേതനം കൈപ്പറ്റുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷത്തെ അഡ്ഹോക് ബോണസ് 3500 രൂപ ലഭിയ്ക്കും. 2016 മാര്‍ച്ച് 31 ല്‍ പഴയ സ്കെയിലില്‍ തുടരുന്നവരാണെങ്കില്‍ അവരുടെ   പ്രതിമാസ ആകെ വേതനം 21000 രൂപയോ അതില്‍ കുറവോ ആണെങ്കില്‍ 3500 രൂപ ബോണസ് ലഭിക്കും. ബോണസിനര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് 2400 രൂപ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സായി നല്‍കും. 

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, പേഴ്‌സണല്‍ പേ, സ്‌പെഷ്യല്‍ പേ, സ്‌പെഷ്യല്‍ അലവന്‍സ്, ഡി.എ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ശമ്പളമായി കണക്കാക്കുന്നത്. എച്ച്.ആര്‍.എയും കോമ്പന്‍സേറ്ററി അലന്‍സും ബോണസ് കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ശമ്പള ഇനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയില്ല. 

എല്ലാ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും 1000 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായി പരമാവധി 15,000 രൂപ വരെ ഓണം അഡ്വാന്‍സായി നല്‍കും. ഇത് 2016 ഒക്ടോബര്‍  മാസത്തിലെ ശമ്പളം മുതല്‍ അഞ്ച് തുല്യ തവണകളായി തിരിച്ചുപിടിക്കും. 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക
 
Festival Advance                    : GO(P)No.129/2016 Fin dtd 01/09/2016
Festival Allowance & Bonus   : GO(P)No.130/2016 Fin dtd 01/09/2016

Guest Salary Processing in SPARK

Abdu Rahiman | Monday, August 22, 2016 | 13 Comments so far
Integrated Financial Management System (IFMS) നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരള ഫിനാന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിന്‍റെ  GO(P) No. 109/2016/FIN dated 29/7/2016  എന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം കരാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും 2016 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ശമ്പളം മുതല്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കണം എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ പോസ്റ്റ് ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിലെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങള്‍ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

Profession Tax Statement

Abdu Rahiman | Monday, August 01, 2016 | 7 Comments so far
 

ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ തൊഴില്‍ നികുതി പിരിച്ചെടുത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അടക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ ഓഫീസ് തലവന്‍മാരും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സമര്‍പ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍.  എല്ലാ വര്‍ഷത്തേക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. ഒരു ഓഫീസിന് ഒന്ന് മതി.E-Filing of Income Tax Returns

Abdu Rahiman | Tuesday, July 12, 2016 | | 36 Comments so far

2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വരുമാനം കണക്കാക്കി നാം അടക്കാനുള്ള ആദായ നികുതി 2016 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടു കൂടി മുഴുവനായും നാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അതിന്‍റെ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലാണ്. റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 എന്നത് ആഗസ്റ്റ് 5 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 


 ആരൊക്കെ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം...?

ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ 80സി മുതല്‍ 80യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷനുകള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.  കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വരെ 2,000 രൂപ വരെ റിബേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 2,70,000 രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ നികുതി അടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല.(ടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ ഈ റിബേറ്റ് 5000 രൂപായിരിക്കും) എന്ന് വെച്ച് 2,70,000 രൂപ വരെ വരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നര്‍ത്ഥമാക്കരുത്. ഡിഡക്ഷന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയിലധികമാണെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് നികുതി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു താത്കാലിക സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് 2000 രൂപ വരെ റിബേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഒരു സീനിയര്‍ സിറ്റിസനാണെങ്കില്‍ ഈ പരിധി  3,00,000 രൂപയും സൂപ്പര്‍ സീനിയര്‍ സിറ്റിസണാണെങ്കില്‍ 5,00,000 രൂപയുമാകുന്നു.

Transfer Update in SPARK

Abdu Rahiman | Sunday, June 26, 2016 | 18 Comments so far
2016 ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ നടന്ന ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ജനറല്‍ ട്രാന്‍സ്ഫറിനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഓഫീസ് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിച്ചവര്‍ക്ക് ജൂണ്‍മാസത്തെ ബില്ല് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി അറിയുന്നു. ബില്ലുകള്‍ പ്രോസസ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്നതു പോലെ Job Completed with errors എന്ന മെസേജ് ലഭിക്കും. ഇതില്‍ View Errors എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍  AG Slip is Invalid for the current Office/Designation/Pay എന്ന എറര്‍ മെസേജാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

GPF Annual Statements

Abdu Rahiman | Monday, June 20, 2016 | | 1 Comment so far
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും അഖിലേന്ത്യാ സര്‍വീസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും 2015-16 വര്‍ഷത്തെ ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വാര്‍ഷിക കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് www.agker.cag.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബസൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വരിക്കാര്‍ക്ക് പിന്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വാര്‍ഷിക കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് എടുക്കാം. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണത്തിന് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍ ഓഫീസിലെ 0471-2776600 എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങളാണ് പി.എഫ് വെബ്സൈറ്റിന്‍റെ സെര്‍വറില്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പി.എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ അസാധാരണമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി കാണാം. ലോഗിന്‍ വിന്‍ഡോയില്‍ GPF നമ്പര്‍, PIN നമ്പര്‍, പിന്നെ ഇമേജില്‍ തെളിയുന്ന ക്യാരക്ടറുകള്‍ എന്നിവ എന്‍റര്‍ ചെയ്ത് Submit ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ചലനവും വന്നു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആ സമയം പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ വീണ്ടും വീണ്ടും  Submit ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുകയോ ചെയ്യരുത്.  Submit ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലെങ്കില്‍ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കാത്ത് നില്‍ക്കുക. അപ്പോള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം.  ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ കാണുന്ന വിന്‍ഡോയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് മുകളില്‍ നമ്മുടെ പേര് ദൃശ്യമാകും. അപ്പോള്‍ ഇടത് വശത്ത് കാണുന്ന GPF Annual Statements എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതു വരെയുള്ള എല്ലാ വര്‍ഷങ്ങളിലെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിന് Off Peak സമയങ്ങളില്‍ ( രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ ഒഴിച്ചുള്ള സമയങ്ങളില്‍) ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Donwload Your GPF Statement

Pay Revision Arrear Calculator


പത്താം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം  2014 ജൂലൈ മുതല്‍ 2016 ജനുവരി വരെയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക 01/04/2017, 01/10/2017, 01/04/2018, 01/10/2018 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിയ്യതികളില്‍ നാല് തുല്യ ഗഡുക്കളായി പണമായി നല്‍കുന്നതാണ്.  ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരള ഫിനാന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് 19/05/2016 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച  46/2016 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം  ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന കുടിശ്ശികയുടെ പ്രൊഫോര്‍മ തയ്യാറാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കുകയും അതിന്‍റെ ഒരു കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016 ജൂണ്‍ 30 നകം അതത് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റുകള്‍ക്ക് നല്‍കുകയും വേണം. ഈ പ്രൊഫോര്‍മയും അനുബന്ധ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള PAY REVISION ARREAR CALCULATOR എന്ന എക്സല്‍ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.


Kerala Education Calendar

DA Arrear - Time Limit Extented

Abdu Rahiman | Saturday, May 07, 2016 | 5 Comments so far
2006 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ 2015 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ അനുവദിച്ച ഡി.എ അരിയറുകള്‍ പി.എഫി ല്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി 2015 ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. 2015 ജനുവരി 1 മുതല്‍ 2015 ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള ഡി.എ അരിയര്‍ മെര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2015 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ 2015 നവംബര്‍ 30 വരെയുള്ള ഡി.എ അരിയര്‍ മെര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 2016 ജൂണ്‍ ആണ്. 

എന്നാല്‍ 2005 ജനുവരി 1 മുതല്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഡി.എ അരിയറുകള്‍ പി.എഫില്‍ മെര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി അപേക്ഷകള്‍ വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന മേധാവികളില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാരിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 01/01/2005 മുതല്‍ 01/07/2015 വരെയുള്ള ഡി.എ അരിയറുകള്‍ മെര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 2016 ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഈ കാലയളവില്‍ മെര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഡി.എ അരിയറുകളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ പരമാവധി 2016 ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തെ ബില്ലിനോടൊപ്പമെങ്കിലും മെര്‍ജ് ചെയ്തിരിക്കണം. DA Enhanced to 9%

Abdu Rahiman | Saturday, May 07, 2016 | | Be the first to comment!
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും മൂന്നുശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ചു. 2016 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യമുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക പിഎഫില്‍ ലയിപ്പിക്കും. മേയ് മാസം മുതലുള്ളത് ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം വന്ന ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 495 രൂപയും കൂടിയത് 3,600 രൂപയുമായിരിക്കും


Quarterly TDS Returns

Abdu Rahiman | Friday, April 29, 2016 | | 68 Comments so far

നമ്മുടെ ഓഫീസില്‍ ഓരോ മാസങ്ങളിലെയും ബില്ലുകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ജില്ലാ ട്രഷറികളില്‍ നിന്നും  ഒരു മാസം ഈ  ഓഫീസില്‍ നിന്നും മൊത്തം എത്ര രൂപ നികുതിയായി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ ഓരോരുത്തരുടെ കണക്കുകളില്ല. ഇത് ഓരോരുത്തരുടേയി വേര്‍ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള്‍ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലും ടി.ഡി.എസ് റിട്ടേണുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്.  ഇത് സമര്‍പ്പിച്ചില്ല എങ്കില്‍ വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും 200 രൂപ വെച്ച് പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ഇങ്ങനെ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഡിസ്ബേര്‍സിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ഭീമമായ തുകകള്‍ പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് നോട്ടീസുകള്‍ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ താങ്കളുടെ ഓഫീസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും പിടിച്ച് അടച്ച നികുതികള്‍ ഒന്നും അവരുടെ കണക്കില്‍ വരികയുമില്ല.

ഓരോ വര്‍ഷവും മെയ് 15 ന് ശേഷം ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും TRACES ല്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ഫോം 16 പാര്‍ട്ട് എയും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പാര്‍ട്ട്-ബി യും നല്‍കണമെന്നാണ്. അത് പലരും തന്നെ കൃത്യമായി പാലിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായ ഫോം 16 ലഭിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചാല്‍ ഡിസ്ബേര്‍സിംഗ് ഓഫീസര്‍ അത് നല്‍കുക തന്നെ വേണം. അത് നല്‍കിയില്ലെങ്കിലും ഓരോ ദിവസത്തിനും പിഴയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ടി.ഡി.എസ് കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമായി വരും. അത് കൊണ്ട് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മെയ് 15 ന് ശേഷം തങ്ങളുടെ ഡിസ്ബേര്‍സിംഗ് ഓഫീസറില്‍ നിന്നും TRACES ല്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത വ്യക്തമായ കണക്കുകളുള്ള ഫോം 16 ചോദിച്ച് വാങ്ങുക.

ടി.ഡി.എസ് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ കാരണമാണ് ഈ വീഴ്ചകള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പരമാവധി ലളിതമായ രീതിയില്‍ ഈ ലേഖനത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

TC Generator - Version 16.02

Abdu Rahiman | Monday, February 29, 2016 | Be the first to comment!

ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രിന്‍റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‍വെയറിന്‍റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ഡാറ്റാബേസ് ഇല്ലാതെയാണ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനു പുറമെ നിലവില്‍ എക്സല്‍ ഫയലുകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് അത് സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റുകള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടി.സി ഓരോന്നായും ഒരുമിച്ചും പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാം.
 https://sites.google.com/site/alrahiman1/TC%20Generator.accde?attredirects=0&d=1


By Transfer Promotion from HSA / UPSA / LPSA

Abdu Rahiman | Saturday, February 27, 2016 | | 33 Comments so far
HSA / UPSA /LPSA എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും യോഗ്യരായ അധ്യാപകരെ HSST / HSST(Jr) അധ്യാപകരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവായി. വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രമോഷന്‍ ലിസ്റ്റ് താഴെ നല്‍കുന്നു. ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകളില്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ജനറല്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മുഖേന മറ്റ് അധ്യാപകര്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ ഇവരെ മറ്റു സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിക്കും. നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ ഉത്തരവ് തിയതി മുതല്‍ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യണം.

EnglishEnglish (Jr)Malayalam
PhysicsPolitical SciencePolitical Science (Jr)
ChemistryCommerceEconomics
HistoryHistory (Jr)Malayalam(Jr)
MathsMaths(Jr)Anthropology
PhilosphySanskrit (Jr)Sociology
Statistics

Followers